شماره تماس :

مهندس وهاب خدادادی

۷۰۳۶ ۹۵۳ ۰۹۱۴ 

مهندس ظاهر خدادادی

۷۰۳۹ ۱۵۲ ۰۹۱۴

آدرس دفتر و انبار: کرج – ماهدشت – انتهای خیابان سرداران